معرفی

مشخصات فردی

حسن آب نیکی

نام - نام خانوادگی : حسن   آب نیکی

پست الکترونیکی : H_abniki@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

 مسئول سابق کارگروه تدوین کتاب در دانشگاه عالی دفاع ملی،1386

 عضو گروه مطالعات پایه دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور از سال 1383 تا1387.

 مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از1388/11/5تا1390/8/1.

 مدیرمسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه انگلیسی زبانInternational Journal of Political Scienceبه صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(گروه علوم سیاسی).

 مدیر پژوهشی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از1390/9/30 تا 1393/9/30.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن علوم سیاسی ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

حسن آب نیکی
حسن آب نیکی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^